GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
EuroCommerce in GS1 stavita na odprt, vključujoč in decentraliziran digitalni potni list

EuroCommerce in GS1 stavita na odprt, vključujoč in decentraliziran digitalni potni list

02. marec. 2022

Generalna direktorica organizacije EuroCommerce, ki zastopa na področju Evrope 5 milijonov podjetji s področja maloprodaje in veleprodaje, Christel Delberghe in predsednik GS1 v Evropi Gregor Herzog sta v govoru na globalnem forumu GS1 2022 predstavila skupni dokument, v katerem pozivata k oblikovanju digitalnega potnega lista za izdelke na ravni EU. Ta bo omogočil podjetjem in potrošnikom sprejemanje bolj zelenih in trajnostnih odločitev ter naložb, ki bodo temeljile na bolj kakovostnem zajemu odprtih in globalno standardiziranih podatkov.

Christel Delberghe je ob predstavitvi dokumenta poudarila: »Veseli nas, da smo z organizacijo GS1 ponovno združili moči na področju, ki je zelo pomembno za uspeh zelenega dogovora in krožnega gospodarstva. Digitalni potni list predstavlja dragoceno orodje za podjetja in potrošnike pri zagotavljanju ustreznih podatkov o izdelkih v obdobju njihovega celotnega življenjskega obdobja. Uvajanje bo glede na naše skupne usmeritve moralo slediti obstoječim procesom in standardom, kar bo podjetjem olajšalo prilagajanje ter potrošnikom dostopnost in prilagodljivost v času novih razvojnih zahtev na hitro spreminjajočih se trgih.

Gregor Herzog, predsednik GS1 v Evropi, je dodal: "Evropska pobuda za trajnostni razvoj izdelkov predstavlja za nas prednostno nalogo, kjer igra digitalni potni list ključno vlogo v smislu učinkovitosti standardov GS1 na področju delovanja trgovcev na drobno. Kot nadaljevanje memoranduma o soglasju, ki smo ga podpisali leta 2019, dokazuje skupni dokument sinergije med GS1 in organizacijo EuroCommerce, saj gre za vizijo udejanjanja skupnih izzivov, kot sta interoperabilnost in prenosljivost podatkov o izdelkih."

Digitalni potni list lahko namreč z ustrezno podatkovno strukturo pripomore k boljšemu doseganju političnih in industrijskih namenov, ki koristijo potrošnikom. Kot tak lahko omogoča zeleno upravljanje s podatki, skrbi za učinkovito izmenjavo podatkov po globalnih preskrbovalnih verigah ter omogoča dostopnost in prenos visokokakovostnih podatkov o izdelkih. Za doseganje teh ciljev so potrebna natančna pravila za identifikacijo izdelkov, lokacij in subjektov, kar predstavlja osnovo, da lahko člani EuroCommerce svobodno pridobivajo in distribuirajo trajnostne izdelke. Vse to omogočajo že 50 let odprti in globalni standardi GS1 za identifikacijo izdelkov, zajem, prenos in izmenjavo podatkov ter lažje sprejemanje izzivov v smislu zelene prihodnosti.

GS1 in EuroCommerce priporočata zato izhodišča za pripravo digitalnih potnih listov na področju EU. Ključnih atributov je več! Med njimi so, da izhaja digitalni potni list iz poslovnih potreb in je glede prilagajanja agilen, saj mora služiti podjetjem za učinkovito upravljanje s podatki o izdelkih in omogočati krožno delovanje gospodarstva. Pri tem prenaša ustrezne in namenske informacije o izdelkih med industrijskimi akterji, potrošniki, dobavitelji, logističnimi operaterji, podjetji za reciklažo in ostalimi subjekti. Vsebina potnega lista mora izhajati iz ključnih osnovnih podatkovnih informacij in biti dovolj prilagodljiva, da omogoča vključevanje obstoječih in bodočih podatkovnih zahtev na podlagi ugotovljenih potreb.

Za omogočanje interoperabilnosti in prenosljivosti podatkov mora zasnova digitalnega potnega lista temeljiti še na mednarodnih in odprtih identifikatorjih izdelkov, ki so skladni s standardom ISO 2. To bo omogočilo identifikacijo izdelkov in izmenjavo podatkov o njih med vsemi deležniki v preskrbovalni verigi na uravnotežen, medsektorski in tehnološko nevtralen način. Za lažjo uporabo je treba zagotoviti enostavno rabo. Krožno delovanje gospodarstva pa se ne sme ustavljati na mejah. Določanje pravil za identifikacijo izdelkov ne sme biti zato omejeno na Evropo, kar bi omejevalo prosti pretok blaga in ustvarjalo breme za podjetja, ki že uporabljajo globalne standarde pri poslovanju in prodaji.

Digitalni potni list ne sme poleg naštetega ustvarjati zaprtih podatkovnih sistemov, ki so dostopni le nekaterim operaterjem z uporabo posebne in drage podatkovne infrastrukture. Prakse in tehnologije izmenjave podatkov morajo temeljiti na mednarodnih identifikatorjih izdelkov ali biti z njimi združljivi na način, da so različne digitalne rešitve odprte in medsebojno delujoče. Nenazadnje je ključno, da digitalni potni list dokaže, da predstavlja dolgoročno rešitev, ki bo omogočala v prihodnosti različne nadgradnje. Potni list bo moral hkrati zagotavljati dostopnost vsem deležnikom, kar pomeni, da bo upravljanje s podatki o izdelku vključevalo vse tega željne deležnike. Potni list bo moral biti glede na dodeljene dostopne pravice dostopen vsem, vključno z javnim dostopom do relevantnih podatkov. S tem bo spoštovanje pravic intelektualne lastnine bolj kakovostno, kar bo omejevalo ponarejanje izdelkov in dvigovalo konkurenčnost.

Digitalni potni list bo moral biti še dovolj prilagodljiv, da bo vključeval in omogočal dostopnost kompleksnih podatkov o okolju in socialno trajnostnih zadevah, vključno z omogočanjem skladnosti z nekaterimi obstoječimi ali prihajajočimi EU predpisi. Poleg tega bo moral temeljiti na zelenih vrednotah informacijsko komunikacijske tehnologije, kar bo prispevalo k nižanju porabe energije in z izpopolnjenim centraliziranim podatkovnim sistemom k nižjemu obremenjevanju okolja.

Ker se GS1 in EuroCommerce zelo močno zavedata višine sredstev, ki jih podjetja vlagajo v izmenjavo podatkov o izdelkih glede na zakonodajo EU, si bosta obe organizaciji prizadevali, da se obstoječi podatki o izdelkih že vključijo v podatkovne zbirke EU in s tem v podatkovno arhitekturo digitalnega potnega lista. S tem se bomo izognili podvajanju in ustvarjanju nepotrebnih stroškov. Zahteve, ki izhajajo iz uvajanja digitalnih potnih listov, bodo morale ob tem temeljiti na decentraliziranem sistemu izmenjave podatkov, kar bo omogočalo izmenjavo podatkov brez dodatnih stroškov. Podjetja, ki imajo v lasti podatke o izdelkih, bodo omogočale njihovo skupno rabo, njihovi podatki pa bodo dostopni prek namenske spletne strani in bodo prosto dostopni.

Temu primerno imajo digitalni potni listi velik potencial za boljše delovanje podjetij in potrošnikov v smeri bolj zelenih in trajnostnih odločitev ter naložb, vendar le, če be njihova uporaba odprta in bo njihova zasnova temeljila na globalnih standardih, ki jih podjetja že uporabljajo. Dostop do informacij iz digitalnega potnega lista bo moral biti za potrošnike brezplačen in enostaven. Prizadevanja industrije in vseh deležnikov, ki so vključeni v preskrbovalne verige (od pridobivanja osnovnih materialov do končne prodaje, uporabe in nadaljnjih življenjskih ciklov izdelkov) pa bodo morala biti usmerjena k skupnemu cilju, kjer bodo ustrezne informacije v smislu uvajanja varnih in trajnostnih izdelkov igrale ključno vlogo.

Prvi digitalni potni listi bodo uvedeni z začetkom leta 2026 za industrijske baterije in baterije za električna vozila z zmogljivostjo nad 2 kWh. Temu naj bi sledili digitalni potni listi na področju elektronskih in električnih naprav, tekstila, embalaže in gradbeništva. V vseh primerih bodo potni listi vsebovali opis izdelka, njegovo poreklo, njegovo sestavo v smislu bazičnih materialov in njihovega porekla, načina uporabe, življenjskega cikla in načina reciklaže. Na takšen način bo izdelek identificiran v številnih pogledih, vključno z lokacijsko identifikacijo deležnikov, ki so sodelovali pri njegovem nastanku. Vse to bo prispevalo k sprejemanje bolj zelenih in trajnostnih odločitev v smislu krožnega gospodarstva.

Digitalni potni list za baterije

Decembra 2020 je bila na ravni Evropske unije sprejeta Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Uredba predstavlja z ukrepi iz novega akcijskega načrta za vzpostavitev krožnega gospodarstva prvo vertikalno uredbo na ravni Evropske unije, pri kateri igra eno izmed ključnih vlog GS1. Temu primerno bo morala imeti do 1. januarja 2026 vsaka industrijska baterija in baterija za električna vozila z zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki bo dana v promet ali uporabo, baterijski digitalni potni list. Slednji bo vseboval elektronski zapis, ki bo za vsako enoto edinstven. S tovrstnim identifikatorjem bo sledljivost vso življenjsko dobo, od rojstva do reciklaže, popolna. Pri tem ne bo šlo le za podatke o zmogljivostih, servisiranju, hitrosti polnjenja ali stroških vzdrževanja, ampak za ves življenjski cikel – naj gre za osnovne materiale (vključno z njihovim izvorom in nastankom), način predelave ob zaključku prvega življenjskega obdobja, transformacijo iz avtomobilske baterije v denimo stacionarni hranilnik električne energije ali ogljični odtis.

Baterijski potni list bo hkrati predstavljal neke vrste »učno uro« za nadaljnje uvajanje digitalnih potnih listin za posamezne vrste izdelkov z različnih industrijskih področij, kjer obstaja jasna potreba po sledljivosti, zaupanju med uporabniki (ki bodo morali poenotiti skupne standarde) ter potencialu v smislu reciklaže ali nadaljnje uporabe.

Procter & Gamble na potovanju do podatkovne o...
Seznam vseh novic
Nova revija Novice20: Kakovostni podatki so n...
Nazaj na vrh