GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Včlanitev in pridobitev številk GS1

Včlanitev in pridobitev številk GS1

Osnova za izdelavo črtne kode je pridobitev številk GS1, ki vam jih lahko dodeli GS1 Slovenija, za kar pa morate najprej postati naš član.

Postopek včlanitve v GS1 Slovenija in pridobitev črtnih kod

Številke GS1 so temelj za enolično označitev enot s črtno kodo in omogočajo prodajo vaših izdelkov po vsem svetu.

Postanite član Ste že naš član?

1. Spoznajte pravila članstva v GS1 Slovenija

Pravice in obveznosti kolektivnega člana GS1 Slovenija

Pravna podlaga, ki določa način in pogoje za včlanitev in pridobitev pravic do uporabe standardov GS1, je opredeljena v VI. poglavju Statuta GS1 Slovenija in Pravilniku za določanje letne naročnine.

Član mora upoštevati pravila, ki jih predpisujeta mednarodna organizacija GS1 AISBL (sedež v Bruslju) in nacionalna organizacija GS1 Slovenija. Upoštevati mora določila iz Statuta GS1 Slovenija in zahteve standardov GS1, ki so navedene v Uporabniškem priročniku in v Splošnih specifikacijah GS1.

Vsi novi člani in nove glavne kontaktne osebe imajo dolžnost in pravico, da se po včlanitvi oziroma po spremembi glavne kontaktne osebe v roku treh mesecev udeležijo Uvodnega seminarja, na katerem bodo pridobili znanja, ki bodo omogočala dosledno upoštevanje zahtev sistema GS1. Za nove člane in nove glavne kontaktne osebe je vrednost storitve prve tri mesece od včlanitve oziroma spremembe glavne kontaktne osebe, vključena v pristopnino. V kolikor se novi član oziroma nova glavna kontaktna oseba v navedenem roku Uvodnega seminarja ne udeleži, izgubi to ugodnost.

Statut GS1 Slovenija
Pravica do uporabe številk GS1

Pravico do uporabe številk GS1, ki se lahko zapišejo v obliki črtne kode, lahko pridobi lastnik blagovne znamke oziroma lastnik tehničnih specifikacij izdelka. Posrednik, ki želi na trg posredovati na izvoru neoznačene izdelke lahko take izdelke iz pridobljenega intervala številk GS1 označi začasno.

Številke GS1 lahko uporablja le član, kateremu so bile dodeljene. Ni jih dovoljeno prodati, dati v najem ali na drug način dovoliti uporabo, niti v celoti niti delno, nobenemu drugemu podjetju ali posamezniku.

Uporaba dodeljenih številk GS1 v nasprotju s pravili sistema GS1 pomeni hujšo kršitev Statuta GS1 Slovenija in obveznosti kolektivnega člana.

Statut GS1 Slovenija
Plačilne obveznosti člana

Za včlanitev je obvezno plačilo enkratne članarine-pristopnine in prve letne naročnine po izdanem predračunu. V naslednjih letih po včlanitvi zavod GS1 Slovenija naročnino obračunava dvakrat letno, prvič za obračunsko obdobje v letu januar-junij in drugič za obračunsko obdobje v letu julij-december, račun pa je izdan zadnji delovni dan obračunskega obdobja.

Višina letne naročnine je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk GS1 ter od letnega prometa (čisti prihodki od prodaje za gospodarske družbe oziroma letni prihodki za negospodarske družbe), ki ga je član ustvaril v preteklem letu. GS1 Slovenija uporabi podatke o prometu iz javno objavljenih računovodskih izkazov Agencije RS za javnopravne storitve - Ajpes (vir GVIN).

Če podatki niso javno dostopni, jih je član dolžan sam posredovati GS1 Slovenija do 31.5. v tekočem letu, tako da predloži izpolnjeno izjavo o višini letnih prihodkov.

Cenik pristopnine in letnih naročnin   Pravilnik za določanje letne naročnine

Obveznost plačila zajema naročnino za obdobje od včlanitve pa do izteka odpovednega roka po prejemu pisne izjave o izstopu člana iz GS1 Slovenija ali odločbe o izključitvi, ne glede na to ali kolektivni član dodeljene številke GS1 tudi dejansko uporablja.


Posebnost

Za kreditne institucije (Banka Slovenije, druge banke in hranilnice) se uporablja poseben pravilnik za določanje letne naročnine in cenik letnih naročnin.

Višina letne naročnine je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk GS1 ter od števila poslovnih enot kreditne institucije.

Pravilnik za določanje naročnine za kreditne institucije

Prenos dodeljenih številk

Prenos dodeljenih številk na drugo osebo brez soglasja in sodelovanja zavoda ni dovoljen! 
Prenos intervala številk GS1 je mogoč edino ob sodelovanju in soglasju zavoda GS1 Slovenija za prenos, v skladu z določili Statuta GS1 Slovenija. Izvaja se izjemoma, upravičen je v primerih razdelitev, razdružitev, pripojitev ali združitev podjetij in lahko tudi v primeru delnega nakupa podjetja oziroma delnega prevzema dejavnosti, nakupa blagovne znamke ali niza izdelkov na podlagi predložene kupoprodajne pogodbe.

Interval številk GS1 se lahko prenaša le v celoti in ne delno.

 Številk GS1 GLN (za označevanje lokacij in/ali elektronsko izmenjavo podatkov) ni mogoče prenesti, kot jih tudi ni dovoljeno ponovno uporabiti. Prenosnik je dolžan pred prenosom intervala številk GS1 o že porabljenih številkah GS1 GLN obvestiti tako Zavod GS1 Slovenija kot tudi prevzemnika, v kolikor porabljenih številk GS1 GLN ni redno vpisoval v Register številk GS1 GLN, ki je članom dostopen preko aplikacije Moj GS1. Podatke je pred prenosom dolžan posredovati Zavodu.

Cenik nadomestila za prenos številk GS1 Možnosti in pogoji prenosa

2. Izpolnite registracijski obrazec in pošljite podpisane dokumente

Pristopna izjava in naročilnica

Preko spodnjega obrazca izpolnite registracijo novega člana in v podpis boste prejeli: pristopno izjavo z določili iz Statuta GS1 Slovenija, ki urejajo pravice in obveznosti kolektivnih članov ter naročilnico za dodelitev pravic do uporabe izbranih številk GS1. Ustrezno dopolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter naročilnico pošljite na naslov: GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

Pisno obvestilo o dodelitvi številk GS1 boste prejeli po izdaji soglasja k včlanitvi, v roku treh dni od predložitve vse dokumentacije, plačila enkratne članarine – pristopnine in naročnine po predračunu.

Izpolnite registracijski obrazec

Obrazec za včlanitev
Samostojni podjetniki in fizične osebe

Samostojni podjetniki ali fizične osebe z registrirano dejavnostjo v Poslovnem registru, katerih poslovni izkazi niso javno objavljeni v Ajpes, morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi izjavo o višini letnih prihodkov (razen, če ste dejavnost pričeli opravljati z letošnjim letom in tega podatka še nimate).

Fizične osebe morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi kopijo potrdila ali odločbe upravne enote o opravljanju dejavnosti in izjavo o višini letnih prihodkov (razen, če ste dejavnost pričeli opravljati z letošnjim letom in tega podatka še nimate).

Obrazec za včlanitev
Podjetja, registrirana v tujini

Podjetja registrirana v tujini morate poleg pristopne izjave in naročilnice predložiti tudi:

  • izpisek o registraciji podjetja v registru podjetij,
  • potrdilo o imenovanih zakonitih zastopnikih, če le-ti niso razvidni iz predhodno omenjenega izpiska,
  • potrdilo o davčni številki in podatku ali ste zavezanec za DDV,
  • verodostojen računovodski izkaz, ki izkazuje čiste prihodke od prodaje podjetja v preteklem letu, podpisan s strani zakonitega zastopnika (razen v primeru novonastalega podjetja, kjer tega podatka še ni).
Obrazec za včlanitev
Kreditne institucije

Za včlanitev in dodatne informacije se obrnite na ira.vresk@gs1si.org

Cenik za kreditne institucije boste našli tukaj.

3. Udeležite se uvodnega seminarja

Uvodni seminar v fizični in spletni obliki

Za nove člane in nove kontaktne osebe redno organiziramo Uvodni seminar, kjer novi člani pridobite vse osnovne informacije za dober začetek.

Vsi novi člani in nove glavne kontaktne osebe imajo dolžnost in pravico, da se po včlanitvi oziroma po spremembi glavne kontaktne osebe v roku treh mesecev udeležijo Uvodnega seminarja, na katerem bodo pridobili znanja, ki bodo omogočala dosledno upoštevanje zahtev sistema GS1. Za nove člane in nove glavne kontaktne osebe je vrednost storitve prve tri mesece od včlanitve oziroma spremembe glavne kontaktne osebe, vključena v pristopnino. V kolikor se novi član oziroma nova glavna kontaktna oseba v navedenem roku Uvodnega seminarja ne udeleži, izgubi to ugodnost.

Uvodno izobraževanje
Možnost izobraževanja po meri

Pripravimo vam lahko tudi izobraževanje po meri vašega podjetja in specifikah vašega poslovanja. S tem zagotovite učinkovitejšo predajo znanja vašim sodelavcem, ki se srečujejo z uporabo globalnih standardov ali rešitev GS1.


Svetovanje po vaši meri

4. V "Moj GS1" registrirajte številke GS1

Portal za člane

Člani GS1 lahko dostopate do portala za člane Moj GS1, v katerem lahko urejate podatke o članstvu in dostopate do Registra izdelkov (Številke GTIN) in Registra lokacij (Številke GLN). Vsako dodeljeno številko GS1 je treba vpisati v ustrezno spletno rešitev portala »Moj GS1«.

V izbiri Članstvo vam Moj GS1 nudi pregled osnovnih podatkov o članstvu vašega podjetja.

Za komunikacijo je ključna glavna kontaktna oseba, ki pri vas v podjetju skrbi za pravilno uporabo standardov GS1. Podatke lahko enostavno urejate ali predlagate zamenjavo kontaktne osebe.

V Moj GS1 je na voljo pregled naročenih Intervalov številk GS1.  Ob tem lahko oddate naročilo dodatnih intervalov številk GS1 ali prekličete interval, ki ni več v uporabi.

Z vašo uporabo portala Moj GS1 skupaj ustvarjamo Register vseh uporabljenih številk GS1 GTIN za označitev izdelkov in njihovih pakiranj ter Register vseh uporabljenih številk GS1 GLN za označitev lokacij.

Na ta način si člani zagotovite varno evidenco uporabljenih številk GTIN za svoje izdelke.

Obrazec za včlanitev
Registra izdelkov in lokacij

Identifikacijsko številko GS1 GTIN pridobite preko Registra izdelkov (Številke GTIN) v postopku vpisa vašega izdelka ali transportne enote preko portala Moj GS1.

Identifikacijsko številko GS1 GLN pridobite preko Registra lokacij (Številke GLN) v postopku vpisa vaše lokacije preko portala Moj GS1.

Obvezno je ažurno vpisovanje številk in pripadajočih podatkov.

5. Izdelajte črtno ali 2D kodo in preverite njeno kakovost

Priprava črtne kode

Osnova za izdelavo črtne kode je številka GS1 GTIN, ki ste jo registrirali v Registru izdelkov preko portala »Moj GS1«. Izdelave črtne kode se lahko lotite sami ali pa to za vas naredi oblikovalec embalaže ali tiskar. 

V kratkem bo generator kodnih simbolov na voljo tudi preko portala Moj GS1.

Ne glede na to kdo vam bo izdelal črtno kodo, ste za kakovost črtne kode odgovorni sami, zato preverite njeno kakovost in izkoristite možnost verifikacije, še preden izdelek lansirate na trg! 

Obrazec za včlanitev
Verifikacija kodnih simbolov

Ne glede na to kdo vam bo izdelal črtno kodo, ste za kakovost črtne kode odgovorni sami, zato preverite njeno kakovost in izkoristite možnost verifikacije, še preden izdelek lansirate na trg! 

Novi člani imate v prvem letu od včlanitve na voljo izdelavo enega tehničnega poročila verifikacije (znesek storitve je že vključen v pristopnino).

Verifikacija kodnih simbolov
Nazaj na vrh