GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Politika spoštovanja konkurenčnega prava v GS1 Slovenija

1) O politiki spoštovanja konkurenčnega prava (v nadaljevanju: Politika)

GS1 Slovenija je član mednarodne organizacije GS1 AISBL in ima vsa pooblastila ter obveznosti nacionalne organizacije mednarodnega sistema GS1. GS1 Slovenija deluje v skladu z GS1 Competition Law Caution.

Dejavnost GS1 po pravilu vključuje sodelovanje konkurenčnih podjetij, pri čemer je namen članov organov GS1 Slovenija, delovnih skupin, projektnih skupin ali članov drugih oblik sodelovanja, izboljšanje učinkovitejše in uspešnejše konkurence, s ciljem zagotavljanja najboljše izkušnje končnemu uporabniku.

V Republiki Sloveniji to področje ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-2, Uradni list RS št. 130/22 in 12/24) ter Zakon o Poslovni skrivnosti (ZPosS, Uradni list RS, št. 22/2019).

GS1 Slovenija je področje poslovne skrivnosti, med katere sodijo tudi vse informacije o cenah, razdelitvi kupcev ali proizvodov, uredila v Pravilniku o poslovni skrivnosti in Pravnem obvestilu, objavljenih na svoji spletni strani.

GS1 Slovenija zagotavlja, da so vsi zaposleni, vsi člani organov, odborov, komisij in drugih ad hoch delovnih skupin pred pričetkom dela seznanjeni z GS1 Competition Law Caution in zavezani k spoštovanju najmanj naslednjih pravil in omejitev:

  • Udeležba v katerem koli organu je prostovoljna, morebitna odklonitev sodelovanja pa ne sme biti sankcionirana na kakršenkoli način;
  • Seje potekajo po v naprej določenem dnevnem redu, na njih se piše zapisnik;
  • Na sejah je prepovedano razpravljanje o cenah in cenikih, dogovarjanje o razdelitvi kupcev ali proizvodov, zavrnitvah trgovanja ali tržnih deležih;
  • Udeleženec, ki oceni, da bi razprava utegnila voditi v kršitev omejitev in prepovedi iz prejšnje alineje, je dolžan razpravo prekiniti.

Namen te Politike je seznanitev kolektivnih članov GS1 Slovenija, drugih uporabnikov storitev GS1 Slovenija ter drugih oseb z njenimi nameni, zaradi česar je Politika objavljena na spletni strani GS1 Slovenija.

Sklicatelj oziroma organizator vsakega sestanka, seje, dogodka ali srečanja je dolžan pred začetkom opozoriti prisotne na to Politiko in jo glasno prebrati.

2) Veljavnost Politike

GS1 Slovenija si pridržuje pravico do sprememb Politike, ki bodo vsakokrat objavljene na spletni strani GS1 Slovenija.

Ta Politika je objavljena na spletni strani GS1 Slovenija in velja od dneva objave dalje.

Nazaj na vrh