GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Projekt z naslovom "Priprava smernic za uvajanje 2D kod v maloprodajni proces za podporo sledljivosti", ki ga je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani zagnala GS1 Slovenija, se je ravnokar zaključil, pri čemer so bili doseženi končni rezultati. Projekt je bil namenjen uvajanju 2D kod v maloprodajni proces za podporo sledljivosti, in sicer pod delovnim mentorstvom Matjaža Martinija, tehničnega svetovalca na GS1 Slovenija, ter vodstvom profesorja dr. Jureta Erjavca.

V okviru projekta je sodelovalo sedem študentov iz Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Študentje so bili tako iz podiplomskega kot dodiplomskega študija različnih področij, kot so logistika, trženje, komunikacije in informatika. Študentje so pod mentorstvom analizirali problematiko uvajanja 2D kod, načine tranzicije glede na potrebe posameznih poslovnih subjektov ter načine uvajanja v maloprodajne procese. Prav tako so preučili ozaveščenost organizacij glede potrebe po prehodu iz enodimenzionalnih v 2D kode.

V okviru projekta so študentje izvajali različne aktivnosti individualno ali v skupinah, pri čemer so sodelovali s visokošolskimi zavodi, organizacijo GS1 ter posameznimi podjetji. Poleg prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks so pridobili tudi znanje s področja identifikacije, zajemanja in izmenjave podatkov v preskrbovalnih verigah ter različnih tehnologij. Z raziskavo so študentje pridobili pomembne ugotovitve o 1D in 2D kodah ter o sprejemanju te tehnologije med potrošniki in dobavitelji v Sloveniji

                

V raziskavi o uporabi 2D kod v maloprodaji je sodelovalo 24 podjetij. Večina teh podjetij (38%) ima letni promet do 250.000 EUR. Več kot polovica anketiranih oseb, ki so odgovarjale v imenu podjetja, spada v gornji management. Med anketiranimi podjetji prevladujejo neživilski izdelki (67%). Večina anketiranih podjetij (62%) nima težav pri branju 1D črtnih kod. Velika večina (86%) podjetij nima načrtov za nadgradnjo sistema črtnih kod v prihodnosti. Večina podjetij (71%) se strinja, da 1D črtne kode zadostujejo njihovim potrebam pri identifikaciji, sledenju in upravljanju z zalogami. Kar zadeva uporabo čitalcev za skeniranje, večina podjetij (70%) uporablja 1D čitalce, 5% uporablja 2D čitalce, medtem ko 25% podjetij uporablja tako 1D kot 2D čitalce.

(za povečavo spodnjih grafičnih prikazov, kliknite na sliko)

Glede dobaviteljev lahko sklepamo, da so anketirana podjetja na splošno nezainteresirana za uporabo 2D kod v svojem delu. To je predvsem posledica zadovoljstva s 1D tehnologijo črtnih kod, ki trenutno zadovoljuje njihove potrebe. Ugotovili smo, da obstaja pomanjkanje informiranosti, razumevanja in priznanja prednosti, ki jih 2D kode lahko prinesejo v maloprodaji. To vodi v pomanjkanje testne implementacije, opreme in splošne uporabe 2D kod v trgovinskih podjetjih.

Anketa, ki je bila izvedena med končnimi potrošniki, je bila uspešna, saj smo zbrali 72 izpolnjenih anket. Večina anketirancev (47%) spada v starostno skupino od 21 do 30 let, sledi jim skupina od 41 do 50 let (18%). Rezultati kažejo, da je uporaba QR kod med potrošniki razširjena, saj jih je kar 96% že uporabljalo za skeniranje. Najpogosteje so QR kode uporabljali v restavracijah, kavarnah (78%) in finančnih ustanovah (58%). 86% anketiranih je opazilo QR kode na izdelkih v trgovinah, ki jih kupujejo. Potrošniki prepoznavajo koristi QR kod pri pridobivanju informacij o izdelkih, vključno s sestavinami, izvorom, alergeni in kaloričnimi vrednostmi (76%). Kljub temu pa se več kot polovica anketirancev (60%) raje odloča za izdelke brez QR kode. Kljub temu jih večina (96%) pravi, da QR koda ne bi vplivala na njihovo odločitev o nakupu.

Splošno lahko rečemo, da potrošniki dobro poznajo QR kode in njihovo uporabo. Prav tako prepoznavajo dodatno vrednost QR kod, saj omogočajo dostop do informacij, ki jih potrošniki želijo imeti.  

Na podlagi teh ugotovitev so  študentje oblikovali smernice za uvedbo 2D kod v maloprodaji v Sloveniji:

  1. Organizacija izobraževalnih programov za zaposlene, da jih seznanimo z 2D črtnimi kodami, njihovimi prednostmi in možnostmi uporabe. Poudarek naj bo na pomembnosti te tehnologije za izboljšanje poslovanja in potrošniške izkušnje.

  2. Analiza povratnih informacij potrošnikov, da razumemo njihove potrebe, pričakovanja in pomisleke glede uporabe 2D kod ter prilagoditev strategije uvedbe 2D kod v podjetjih. Tehnologija 2D kod omogoča interakcijo potrošnikov z vsebinami, ki jih delijo trgovci.

  3. Izvajanje marketinških kampanj, ki bodo osveščale potrošnike o koristih 2D črtnih kod. Poudarek naj bo na enostavnem dostopu do informacij o izdelkih, sestavinah, izvoru, alergenih, kaloričnih vrednostih itd. Hkrati naj se spodbuja njihova uporaba v trgovinah in predstavi uspešne primere uporabe.

  4. Spodbujanje sodelovanja z dobavitelji, zlasti proizvajalci, da označujejo izdelke s 2D črtnimi kodami. Pomembno je komunicirati prednosti takšnega označevanja z informacijami, ki jih potrošniki pričakujejo, ter spodbujati uporabo standardiziranega načina GS1.

  5. Izvedba testne implementacije 2D kod na izbranih prodajnih enotah ali izdelkih. Analiza odziva podjetij, potrošnikov, učinkovitosti tehnologije in potrebnih prilagoditev za širšo uporabo 2D kod.

  6. Preveriti, ali podjetja razpolagajo z ustrezno opremo za branje in skeniranje 2D kod. Zagotoviti, da so čitalci na voljo v vseh prodajnih enotah.

  7. Vzpostavitev partnerstev s tehnološkimi podjetji ali ponudniki storitev za podporo pri uvedbi in uporabi 2D črtnih kod v maloprodaji. Skupna prizadevanja bodo pripomogla k uspešni izvedbi tehnologije in širši uporabi ter zmanjšanju morebitnih negativnih učinkov.

Nazaj na vrh