GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

V GS1 Slovenija nas je zanimalo v kolikšni meri naši člani že uporabljajo SSCC in DESADV, zato smo v letu 2019 izvedli raziskavo o razširjenosti uporabe SSCC in DESADV v Sloveniji. Raziskava temelji na vzorcu 353 članov GS1 Slovenija, ki upravljajo z logističnimi enotami. V prvem delu preberite rezultate o uporabi SSCC, drugem delu pa o uporabi DESADV v Sloveniji

Uporaba SSCC

Dobra polovica podjetij (članov GS1 Slovenija) za identifikacijo palet uporablja SSCC. 

 • Uporaba standarda GS1 SSCC

Uporaba SSCC

Dobra polovica (53 %) anketiranih podjetij je odgovorilo, da palete označuje s SSCC kodo, med tem ko je še vedno 43 % takšnih, ki palet (še) ne označuje po standardu GS1.
 • Uporaba standarda GS1 SSCC glede na število palet
Uporaba SSCC glede na št. palet Podjetja, ki na mesec upravljajo z več kot 10.000 paletami, le teh je bilo v raziskavo vključenih 19, za identifikacijo palet v skoraj 100 % uporabljajo SSCC. Delež uporabnikov SSCC je visok (nekaj manj kot 80 %) tudi pri podjetjih, ki na mesec upravljajo z več kot 1.000 paletami.


 • Uporaba standarda GS1 SSCC glede na velikost podjetja
Uporaba SSCC glede na velikost Glede na velikost podjetja, je večji delež uporabnikov standarda GS1 SSCC opazen pri velikih enotah, med katerimi je delež uporabnikov standarda SSCC 70 %. Tako pri srednjih kot majhnih enotah, je ta delež približno 50 %, med tem ko je pri mikro enotah in podjetjih za katere nimamo podatka o velikosti, ta delež nekje 40 %.


 • Uporaba standarda GS1 SSCC v proizvodnih podjetjih
Uporaba SSCC V raziskavo je bilo vključenih 162 proizvodnih podjetij. Gledano v deležih, je med proizvajalci živil prisotna večja razširjenost uporabe SSCC, in sicer od 53 podjetij jih SSCC uporablja kar 73,58 %. Med proizvajalci neživil pa je od skupno 109 podjetij uporaba SSCC prisotna v 48,62 % podjetji.


 • Uporaba standarda GS1 SSCC v trgovskih podjetjih

Uporaba SSCC pri trgovcih

  


V raziskavo je bilo vključenih tudi 144 trgovskih podjetij, med katerimi je kar 115 trgovcev z živili. Gledano po deležih, je med trgovci živil uporaba SSCC prisotna v dobrih 40 %. Pri trgovcih z neživil pa je ta odstotek precej višjih, slabih 70 %.


Uporaba SSCC pri trgovcih po dejavnosti Trgovska podjetja smo pogledali tudi po vrsti trgovinske dejavnosti po SKD. Največ uporabnikov kode SSCC je med trgovci na debelo, kar je popolnoma razumljivo, saj v praksi le-ti operirajo z večjim številom logističnih enot.
O elektronski dobavnici
Elektronska dobavnica v praksi
Idealen primer

Uporaba DESADV

Slaba tretjina podjetij (članov GS1 Slovenija) izmenjuje elektronsko dobavnico s svojimi poslovnimi partnerji.

 • Uporaba standarda GS1 DESADV
Na vprašanje o uporabi elektronske dobavnice DESADV je le 31 % oziroma 108 podjetij odgovorilo, da njihovi procesi vključujejo elektronsko dobavnico. Kar 63 % pa DESADV ne uporablja. Uporaba SSCC

 

 • Delež poslovnih partnerjev, ki izmenjuje DESADV

108 podjetij, katerih procesi vključujejo DESADV, smo vprašali kolikšen je delež njihovih poslovnih partnerjev, s katerimi izmenjujeo DESADV. Le slabih 15 % vprašanih podjetij je odgovorilo, da DESADV izmenjujejo z več kot 75 % svojih poslovnih partnerjev. Slabih 30 % od 108 vprašanih pa DESADV izmenjuje z manj kot 25 % partnerjev. Delez_DESADV


 • Uporaba standarda GS1 DESADV glede na število palet

Delež uporabnikov DESADV med podjetji, ki operirajo z več kot 10.000 palet, je dobrih 70 %. Pri vseh ostalih podjetjih, ki operirajo z manj kot 10.000 paletami mesečno je delež neuporabnikov večji od deleža podjetij, ki DEASDV uporabljajo. DESADV glede na število palet


 • Uporaba standarda GS1 DESADV glede na velikost podjetja

Gledano na velikost podjetja, lahko opazimo, da je med večjimi podjetji uporaba DESADV bolj razširjena, in sicer je prisotna pri 42 podjetjih od skupno 80 velikih podjetij, kar je dobra polovica velikih podjetij. Med malimi in mikro podjetji je ta delež uporabnikov precej manjši, med majhnimi je enak 23 %, pri mikro pa le 10 % podjetij.   Uporaba SSCC glede na velikost


 • Uporaba standarda GS1 DESADV v proizvodnih podjetjih

Večja razširjenost uporabe DESADV je prisotna med proizvajalci živil. Od skupno 53 proizvajalcev živil, jih dobra polovica s svojimi partnerji izmenjuje DESADV. Med proizvajalci neživil pa uporaba ni tako razširjena, saj je od 109 podjetij le okrog 20 % takšnih, ki že izmenjujejo DESADV s svojimi partnerji. DESADV_proizvajalci


 • Uporaba standarda GS1 DESADV v trgovskih podjetjih

Med trgovskimi podjetji, ki jih je skupno 144, je uporaba DESADV po deležu višja med trgovci z živili, kjer od skupno 29 trgovcev 40 % uporablja DESADV. Med trgovci neživil je delež uporabnikov nižji od 30 %.
Uporaba DESADV pri trgovcih
Uporabo DESADV smo med trgovci preverili tudi po vrsti trgovinske dejavnosti. Opazimo lahko, da je največja razširjenost DESADV prisotna med trgovci na debelo. Pri ostalih je uporaba izjemno nizka.  
Uporaba DESADV pri trgovcih po dejavnosti
Nazaj na vrh