GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Znanje o globalnih standardih GS1 v podjetjih vedno bolj zaželeno

Znanje o globalnih standardih GS1 v podjetjih vedno bolj zaželeno

15. november. 2020

Medtem ko zavedanje o moči standardov med podjetji narašča, je na strani bodočih iskalcev zaposlitev še vedno pomanjkljivo ali pa ga ni.

S ciljno usmerjenimi aktivnostmi se je organizacija GS1 Slovenija v zadnjih letih vključila v izobraževalni proces nekaterih visokošolskih institucij. Med njimi je septembra zaključeni projekt v sklopu študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK). Fakulteta za organizacijske vede in Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ter Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani so v sodelovanju z GS1 Slovenija predstavili rezultate večmesečnega dela petih študentk in njihovih mentorjev.

V projektu so se osredotočili na uporabo inovativnih pristopov v izobraževanju, ki študentom ponujajo dodaten nabor možnosti, s katerimi lahko enostavneje in bolj učinkovito napredujejo in osvajajo nova znanja, konkretneje - o moči globalnih standardov GS1.

Kot najboljša možnost za implementacijo novih pristopov v širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolskem izobraževanju se je izkazala uporaba spletne učilnice v odprtokodnem sistemu Moodle. V njej je dovolj prostora za uporabo kreativnih pristopov in metod izkustvenega učenja, kamor spadajo igrifikacija vsebin, računalniška simulacija navidezne resničnosti, dinamična diskusija s takojšnjim odzivom, izobraževanje preko video vsebin, uporaba orodij Kahoot, Mentimeter,...

Vsebine o GS1 standardih so po našem mnenju še vedno premalo vključene v učne načrte, čeprav se dotikajo vseh industrijskih panog in so v podjetjih in organizacijah iskane. Dodatne kompetence in poznavanje delovanja preskrbovalnih verig s podporo globalnih standardov GS1 študentom omogočajo konkurenčen vstop na trg dela. Zavedanje o moči standardov za bolj zanesljivo, bolj učinkovito in okoljsko sprejemljivejše globalno potovanje blaga in informacij, za dobrobit gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi v gospodarstvu, med podjetji zadovoljivo narašča, na strani bodočih iskalcev zaposlitev pa je pomanjkljivo ali pa ga ni.

S širitvijo uporabe standardov v gospodarstvu narašča tudi potreba po izobraževanju o aktivnostih organizacije GS1. Zato je pomembno, da se GS1 Slovenija še naprej vključuje v projekte na področju terciarnega izobraževanja, saj je edina neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji in ima edina v državi celovit vpogled v tematiko.

Viri:
- Študentski invoativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)
- Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru: Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih 
- Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Napoved zaključne prireditve


Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju –Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«

Mreža EPC v petnajst letih pomagala več kot m...
Seznam vseh novic
Spletna delavnica o tržnici Amazon
Nazaj na vrh