GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Kot član GS1 Slovenija lahko z dodeljenim intervalom GS1 številk označujete izdelke lastne blagovne znamke in/ali druge proizvode, ki niso označeni z GS1 številko (črtno kodo) pri izvornem proizvajalcu, vendar pod vašo firmo prihajajo na trg. 

Kolektivni član dodeljenega intervala številk GS1 ne sme prodati, dati v najem ali na drugačen način oddati v uporabo kateremu koli drugemu podjetju (s.p., drugi osebi), ne v celoti ne delno.  Prav tako kolektivni član GS1 Slovenija ali druga oseba nima pravice uporabljati identifikacijskih številk, ki izhajajo iz intervala številk GS1, ki ga je GS1 Slovenija dodelil v uporabo drugemu uporabniku.

S prenehanjem obstoja kot pravne osebe v skladu s Statutom GS1 Slovenija izbrisani družbi preneha status kolektivnega člana. Z dnem prenehanja statusa kolektivnega člana nihče v nikakršni obliki in za nikakršen namen ne sme več uporabljati dodeljenih GS1 številk.


 Možnosti in pogoji prenosa intervala GS1 številk v uporabo drugi pravni ali fizični osebi

Prenos intervala številk GS1 je mogoč edino ob sodelovanju in soglasju zavoda GS1 Slovenija za prenos. Izvaja se izjemoma, na podlagi predhodne preučitve primera in se lahko izvede edino v primeru spremembe lastništva blagovne znamke identificiranih izdelkov.

Brez soglasja zavoda GS1 Slovenija oz. pred izdajo soglasja zavoda na prenos intervala številk GS1 nihče drug ne sme uporabljati intervala številk GS1, ki je predmet prenosa, oz. dajati v promet izdelkov s temi številkami. Taka uporaba številk GS1 Slovenija je protipravna in sankcionirana.

Številk GS1 GLN (za označevanje lokacij in/ali elektronsko izmenjavo podatkov) ni mogoče prenesti, kot jih tudi ni dovoljeno ponovno uporabiti . Prenosnik je dolžan pred prenosom intervala številk GS1 o že porabljenih številkah GS1 GLN obvestiti tako Zavod GS1 Slovenija kot tudi prevzemnika, v kolikor porabljenih številk GS1 GLN ni redno vpisoval v Register številk GS1 GLN, ki je članom dostopen preko aplikacije Moj GS1. Podatke je pred prenosom dolžan posredovati Zavodu.

GS1 Slovenija lahko začne postopek prenos intervalov številk GS1 na podlagi podane pisne pobude ali zahteve dosedanjega in/ali potencialnega novega uporabnika GS1 številk s pojasnilom razlogov. Pisna zahteva mora obvezno vsebovati vse naslednje informacije:

 • o nadaljevanju oz. prevzemu dejavnosti kolektivnega člana GS1 Slovenija v drugem podjetju - prevzemniku delno ali v celoti;
 • katere so blagovne znamke izdelkov, ki so že označeni z GTIN številkami intervala številk GS1, ki je predmet prenosa, in kdo je lastnik teh blagovnih znamk;
 • če se proizvodi ne prodajajo pod določeno blagovno znamko sporočite, kdo je lastnik specifikacij izdelkov, ki so označeni z navedenim intervalom;
 • ali se bodo proizvodom, ki so že označeni s številkami GTIN in jih želi na trg posredovati drug uporabnik, kakorkoli spremenil: zunanji videz, dimenzije, embalaža, teža, sestava ali vsebina, navodila, blagovna znamka ali ime izdelka oziroma so se spremenili na drugačen način;
 • ali želi prenosnik izstopiti iz članstva v GS1 Slovenija;
 • v primeru ne-vpisa že porabljenih številk GS1 GLN iz intervala številk GS1, ki je predmet prenosa, je prenosnik dolžan posredovati seznam že porabljenih številk GS1 GLN
 • če je podjetje, ki želi prevzeti v uporabo interval številk GS1, pravni naslednik podjetja, kateremu je bil interval dodeljen v uporabo. V tem primeru mora pravni naslednik pravno nasledstvo izkazati iz izpiskom iz sodnega registra ali drugim verodostojnim dokumentom;


 V primeru nakupa dejavnosti in blagovnih znamk izdelkov je potrebno predložiti kopijo pogodbe.
 

Opozorilo: Prevzemnik mora biti seznanjen o vseh identifikacijskih številkah, ki so bile iz intervala GS1 številk, ki se prenaša že formirane in dodeljene izdelkom in/ali lokacijam in/ali transportnim in/ali logističnim enotam in tudi tistimi, ki so bile dodeljene izdelkom, ki se ne pojavljajo več v pravnem prometu ter o datumu njihove zadnje dobave. Če številke GS1 (GTIN-13 in GLN) še niso vpisne v Register izdelkov (številke GTIN) in Register lokacij (številke GLN) preko portala za člane “Moj GS1”, vam bomo v izpolnitev poslali tudi MS Excelovo razpredelnico za vnos vseh uporabljenih številk GS1 GTIN-13 in GLN.Dokumenti in obveznosti

Če GS1 Slovenija na osnovi pridobljenih podatkov začne postopek za izdajo soglasja na prenos intervala GS1 številk, dosedanjemu in novemu uporabniku pripravi dokumente za izvedbo prenosa.


Prenosnik bo prejel:

 • »Izjavo o prenosu pravic do uporabe intervalov GS1 številk (in izstopu iz GS1 Slovenija kot kolektivni član)« 


Prevzemnik bo prejel:

 • »Pristopno izjavo« za včlanitev v GS1 Slovenija v kolikor prevzemnik še ni član GS1 Slovenija
 • »Izjavo o prevzemu pravic do uporabe intervalov GS1 številk« s katero prevzema vse pravice in obveznosti do uporabe intervalov GS1 številk, ki so predmet prenosa
 • Predračun za plačilo nadomestila za prenos GS1 številk, pristopnine in letne naročnine v skladu s cenikom GS1 Slovenija.


Nadomestilo za prenos GS1 številk znaša 440,00 EUR + DDV. Nadomestilo za prenos GS1 številk v primeru prenehanja kolektivnega člana iz razloga upokojitve in nadaljevanja opravljanja iste dejavnosti s strani družinskega člana znaša 143,00 EUR + DDV. Pristopnina se ne zaračuna pravnemu nasledniku in prevzemniku, ki je že član GS1 Slovenija. Preoblikovanje in pravno nasledstvo morate izkazati z verodostojnim dokumentom.
Cenik nadomestila za prenos številk GS1


Za izdajo soglasja na prenos morajo biti izpolnjeni pogoji:

 • da imata prenosnik in prevzemnik poravnane vse finančne obveznosti do GS1 Slovenija
 • da prenosnik poda na obrazcu zavoda pisno izjavo* o prenosu intervala/ov GS1 številk, ki jo pripravi GS1 Slovenija na podlagi začetega postopka prenosa,
 • da prevzemnik, če še ni kolektivni član zavoda, pridobi ta status na podlagi pristopne izjave* in plačila enkratne članarine - pristopnine,
 • da prevzemnik poda izjavo* o prevzemu intervala/ov GS1 številk, ki jo pripravi GS1 Slovenija na postopka prenosa,
 • da prevzemnik poravna tekočo naročnino in nadomestilo za prenos intervala GS1 številk;
 • da je prevzemnik seznanjen o vseh identifikacijskih številkah, ki so bile iz intervala GS1 številk, ki se prenaša že formirane in dodeljene izdelkom in/ali lokacijam in/ali transportnim in/ali logističnim enotam: 

 * izjave pripravi GS1 Slovenija na podlagi presoje o začetku postopka prenosa

Obrazec - Pobuda za prenos številk GS1  Excel predloga za seznam identifikacijskih številk GS1 GLN


Za vsa dodatna pojasnila pokličite Iro Vresk na telefonsko številko 01 58 98 324 ali pišite na e-naslov ira.vresk@gs1si.org.


Nazaj na vrh