GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standardi povečujejo sledljivost, učinkovitost in transparentnost poslovanja

Standardi povečujejo sledljivost, učinkovitost in transparentnost poslovanja

18. december. 2023

GS1 Slovenija in Splošna bolnišnica Novo mesto sta pred dobrim letom dni podpisala dogovor o sodelovanju na področju uvajanja digitalizacije, ki bo s pomočjo standardizacije in optimizacije olajšala delo zdravstvenega osebja. O prednostih novega pristopa, slovenskem zdravstvenem sistemu in ključnih izzivih vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto govori njena direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan.

Kateri so glavni projekti ali investicije, ki jih načrtujete v vaši bolnišnici za nadgradnjo infrastrukture, opreme in izboljšanje storitev?

Načrtujemo investicije v sodobno medicinsko opremo, digitalizacijo zdravstvenih zapisov in izboljšanje infrastrukture, saj želimo zagotoviti boljše in učinkovitejše storitve na vseh področjih našega delovanja.

   V to razvojno politiko ste vključili tudi uvedbo globalnih standardov GS1, kakšna je njihova vloga?   

Uvedba standardov GS1 je ključna za povečanje sledljivosti, učinkovitosti in transparentnosti poslovanja. Le-ti bodo pomembno vplivali na izboljšanje kakovosti storitev in zmanjšanje administrativnih bremen.

  Menite, da lahko tovrstna transparentnost predstavlja veliko oviro pri uvajanju globalnih standardov GS1 v drugih zdravstvenih ustanovah?  

Transparentnost bi lahko povzročila izzive v nekaterih ustanovah, vendar menimo, da so koristi standardov GS1 v smislu sledljivosti in učinkovitosti ključne za izboljšanje celotnega sistema.

    Kakšen pomen dajete digitalizaciji, še posebej uporabi standardov GS1 AIDC pri doseganju zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja?    

Digitalizacija, vključno z uporabo standardov GS1 AIDC, je ključna za trajnostni razvoj, večjo učinkovitost in uspešnost zdravstvenih ustanov. Pomaga pri optimizaciji procesov in boljši izrabi virov.

    Kako se spopadate s pomanjkanjem zdravstvenega osebja, kakšne bi morale biti po vašem prihodnje strategije za pridobivanje novih kadrov v zdravstvu? Ali so zdaj vsi zdravstveni delavci preveč obremenjeni z administracijo?    

Pomanjkanje kadra je resen izziv na vseh področjih. Težavo predstavljajo tudi nezdravstveni kadri v zdravstvu. Razvijamo strategije za privabljanje novih kadrov in hkrati optimiziramo administrativne procese (digitalizacija procesov), da zdravstveni delavci lahko več časa posvetijo oskrbi pacientov, nezdravstveni pa so učinkovitejši.

      Kako izkoriščate sodobne tehnologije in digitalizacijo za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe?      

Vlagamo v napredne tehnologije, kot so pametni zdravstveni sistemi, telemedicina in digitalizacija zdravstvenih zapisov, kar omogoča boljšo diagnostiko, sledljivost in povečuje kakovost oskrbe.

      Kje gre iskati razloge za dolge čakalne vrste in kako bi jih lahko najbolj učinkovito skrajšali?      

Razloge za dolge čakalne vrste je treba iskati v optimizaciji procesov, boljšem načrtovanju in uporabi tehnologije za povečanje učinkovitosti. Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami je ključnega pomena. Pomembna je tudi splošna kultura prebivalstva – pacientov (pravočasno odjavljanje, spreminjanje termina ...). Problem je večplasten, saj so v njem zbrane vse pomanjkljivosti našega zdravstvenega sistema.

        Kako sledite filozofiji trajnostnega in zelenega razvoja v vaši bolnišnici?        

Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja. Izvajamo ukrepe za zmanjšanje odpadkov, energetsko učinkovitost in uporabo okolju prijaznih praks pri nabavi, da ohranjamo zeleno filozofijo v naših dejavnostih. Spodbujamo trajnostne oblike mobilnosti oziroma prometa in prevoza.

Uporaba standardov GS1 na področju vračljive...
Seznam vseh novic
Na Dnevu GS1 o izzivih in inovacijah za zelen...
Nazaj na vrh