Čemu GDSN?

Globalna sinhronizacija podatkov zagotavlja, da so natančni, dosledni, popolni, enotni in strukturirani podatki v „trenutku“ njihovega nastanka ali spremembi obstoječega podatka, na voljo vsem partnerjem preskrbovalne verige vse do končnega potrošnika.
 

 • Želite izmenjevati matične podatke znotraj preskrbovalne verige avtomatsko in na enoten način?

 • Vam je dovolj takih in drugačnih Excelovih obrazcev, ki jih vaši poslovni partnerji zahtevajo od vas?

 • Nočete več bolj ali manj ročno izpolnjevati specifičnih Excelovih obrazcev, ki jih danes vaši partnerji zahtevajo od vas?

 • Želite od vseh partnerjev prejeti podatke prek ene točke in v trenutku nastanka podatka oz. njegove spremembe?

Potem je globalna sinhronizacija podatkov - GDSN prava rešitev za vas.

Dobavitelj/Proizvajalec/Distributer kot vir podatkov na zajemu zagotovi kakovosten podatek o novem izdelku in tudi vsako spremembo podatka o že obstoječem izdelku.

Sledi avtomatski prenos zajetega podatka do prejemnika podatkov. Prejemnik podatkov, kupec/trgovec avtomatsko prejme podatke in ga v isti obliki uporabi v vseh svojih procesih.

Globalna sinhronizacija podatkov

Prednosti sinhronizacije za dobavitelje in trgovce


Boljše upravljanje blagovnih skupin in promocija

 • Skrajšanje časa uvedbe novega izdelka na trg.
 • Lažje spreminjanje in dodajanje podatkov o izdelkih.
 • Boljša preglednost in načrtovanje zalog.
 • Skrajšanje dobavnega časa.
 • Optimalna vidnost in plasma izdelkov.
 • Preprostejše in kakovostnejše poročanje o skupinah izdelkov.

Čas vstopa novega izdelka na polico je krajši v povprečju za dva do šest tednov.


Lažje upravljanje s podatki

 • Uporaba mednarodnih standardiziranih in nacionalno dogovorjenih podatkov za opis izdelkov (večja kakovost matičnih podatkov v bazi dobavitelja). Podatki so standardizirani, natančni, popolni, dosledni, časovno opredeljeni.
 • Vpis usklajenih podatkov enkrat za vse partnerje (prihranek časa pri ažuriranju).
 • Optimalna usklajenost podatkov po vsej preskrbovalni verigi.
 • Manj nesporazumov pri poslovanju s trgovci: manj sporov/napak pri naročanju, dobavi, prevzemu in računih, natančnejši obračuni, manj odprtih terjatev, manj reklamacij, manj odpisov.
 • Manj razčiščevanja med partnerji o vsebini podatkov ob njihovem zajemu in uporabi.

Upravljanje podatkov o naročilih in izdelkih je boljše za 67%.
Čas za usklajevanje računov je krajši od 5% do 10%.
Manj težav je z računi, ker jih je sedaj kar 30% napačnih zaradi slabih matičnih podatkov.
Za interpretacijo podatkov pri prodajnem osebju je potrebnega za 5% manj časa.
Težave v zvezi s podatki o izdelkih v prodajnih procesih so manjše v povprečju za 25% do 55%.
Izboljša se kakovost podatkov, saj je sedaj 80% podatkov nekonsistentnih.
Čas obdelave naročila se skrajša z 10 do 30 minut na 4 do 5 minut.


Pretočnejša logistika

 • Natančnejše komisioniranje.
 • Večji odstotek brezhibno izpolnjenih naročil.
 • Učinkovito dimenzioniranje naročil zaradi točnih tež in mer in zato boljši
 • izkoristek transportnega in poličnega prostora.
 • Lažje sledenje naročilom in izdelkom v skladu z zakonsko regulativo.
 • Manj izrednih naročil.
 • Manj vračanja pošiljk.

Stroški logistike so manjši za 1 odstotno točko.
Nerazpoložljivost izdelka (Out of Stock) se zmanjša z 8 % na 3 %.
Napačna naročila se zmanjšajo s 3,6 % na 0,78 %.


Učinkovitejše delo zaposlenih

Manjši obseg upravljanja s podatki omogoča prodajnemu, nabavnemu in promocijskemu osebju, da več pozornosti in časa nameni spodbujanju povpraševanja in povečanju obsega poslovanja.

Matične podatke o izdelkih zajamemo, obdelamo in objavimo enkrat, prejmejo jih vsi partnerji.
Zajete podatke prek globalnega e-kataloga GDSN lahko tudi izvozimo in uporabimo za nadaljnjo obdelavo.
Podatki o novih izdelkih in spremembe že zajetih podatkov so vidni v trenutku nastanka.


Boljši poslovni izid zaradi kakovostnih podatkov

 • Z globalno sinhronizacijo podatkov dosežemo hitrejše, učinkovitejše in natančnejše izvajanje poslovnih procesov in s tem uspešnejše poslovanje.
 • Če imamo kakovostne podatke, ki so od izvora do ponora enaki, se zmanjšajo aktivnosti, ki so potrebne za usklajevanje teh podatkov.
 • Kakovostni matični podatki o izdelku so ključ do zadovoljnih kupcev in povečanja prodaje.

Študije (v angleškem jeziku) v Angliji, Avstraliji in Indiji, ki proučujejo kakovost in usklajenost podatkov med partnerji preskrbovalne verige kažejo, da so matični podatki o izdelkih v več kot 80 % primerov nekakovostni in neusklajeni.