Podpis pisma o nameri sodelovanja

Logistično inženirstvo, informatika, ekonomija ter živilstvo in prehrana

GS1 Slovenija je jeseni 2017 podpisal pismo o nameri sodelovanja z 21 slovenskimi izobraževalnimi ustanovami. Vsem zainteresiranim nudi vsebinsko podporo poznavanja in prenosa znanj globalnih standardov in rešitev GS1 iz praksev učilnice.

Izziv iz prakse - ko se marsikdo spopada z napačnimi podatki, ponaredki, težavami pri sledljivosti in tudi z nepotrebnimi stroški logistike zaradi neoptimizirane preoskrbovalne verige - se mladim predstavijo že v času študija.

Podpis pisma o nameri sodelovanja.

Naši partnerji:

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza v Novi Gorici

Poslovno-tehniška fakulteta

Visoke in višje šole

In

Mednarodni center za prenos znanja

Izjave udeležencev

“Na Ekonomski fakulteti se zavedamo pomena digitalizacije poslovanja oskrbnih verig. Zato bomo v sodelovanju z organizacijo GS1 preko priprave skupnih gradiv, prenosa strokovnih znanj v pedagoški proces in izdelave zaključnih nalog študentom omogočili neposredni stik z izzivi, s katerimi se soočajo podjetja in oskrbne verige pri uvajanju standardov za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov.”
“Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani pristopa k sodelovanju z organizacijo GS1 Slovenija, ker je vizija te organizacije - 'svet, v katerem z močjo standardov blago in informacije učinkovito in zanesljivo krožijo po vsem svetu, za blaginjo gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi' – skladna z našimi vrednotami in poslanstvom. Zavedamo se pomena uveljavljanja mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov, hkrati pa tudi potenciala miselnih, sistemskih, družbenih in kulturnih ovir, ki se pri uveljavljanju pojavljajo. Kot edina institucija v Sloveniji, ki multidisciplinarno, interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov, vidimo v izpolnjevanju vizije organizacije GS1 Slovenija izziv, pri katerem lahko naši raziskovalci, raziskovalke, profesorice in profesorji ter študentke in študenti plodno sodelujejo v obojestransko korist ter v korist družbe kot celote.”
“Študentom bomo omogočili seznanitev s standardi in rešitvami GS1, ki jih vključujemo v svoje učne vsebine in študijska gradiva. Predstavniki GS1 pa se že sedaj kot gostujoči strokovnjaki vključujejo v naš študijski proces ter s tem pomembno prispevajo h kakovostnik vsebinam s prenosom in vključitvijo standardov in rešitev, ki jih podjetje GS1 ponuja.”
“Na podlagi sodelovanja z GS1 Slovenija, ki povezuje izobraževalne ustanove z gospodarstom, je naše osnovno vodilo stopati v korak na povezovalni poti in z različnimi oblikami sodelovanja graditi most z gospodarstvom. Zavedamo se naše odgovornosti, ki jo s pridom vsak dan prenašamo na naše študente in jih usmerjamo tudi na širše vidike njihovega študijskega programa. Zavedanje pomena standardov ter širine znanja in kompetenc v današnjem času je za študente nujna vstopnica na konkurenčni trg dela.”
“Sodobni diplomanti morajo biti usposobljeni za praktično delovanje v okviru svoje stroke. Pobuda GS1 za povezovanje šol in gospodarstva, na področjih povezanih z logistiko, predstavlja primer dobre prakse tam, kjer je javna regulativa polna besed, manjka pa dejanj.”
“Aktivno sodelovanje s poslovnim svetom je nujnost, saj omogoča prenos sodobnih znanj in aktualizacijo učnih vsebin, kar posledično vodi do kakovostnejših študijskih programov. Praktično razumevanje vsebin in znanja, ki ga študenti pridobijo na predavanjih, ni vedno enostavno, zato so tovrstna sodelovanja koristna tako za študente, predavatelje, kot tudi za podjetja. Poznati potrebe gospodarstva je pogoj, da lahko izobrazimo diplomante s takšnimi kompetencami in znanji, kot jih trg potrebuje.”
“Že več kot 20 let ponujamo paleto raznovrstnih programov in znanja. Izobraževanje študentov poteka po kratkih programih terciarnega izobraževanja predvsem s področja tehnike in storitev glede na potrebe okolja. Študenti, predavatelji ter drugi strokovni sodelavci ustvarjamo uporabno znanje, ki je danes vse bolj potrebno na zahtevnem trgu dela. Izobražujemo bodoče kadre za življenje in delo; torej samozavestno in izobraženo osebo, ki bo konkurenčna na trgu dela.”
“Višješolski program ekonomist mora vsaj pri predmetih Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Prodaja in Nabava, študente pripraviti na razumevanje izjemnega pomena črtnih kod (sistema GS1), ki jih imajo slednje v trgovanju poslovnih partnerjev v globalnem okolju. Svet se danes vrti s pomočjo GS1.”
“Študenti so željni znanja iz prakse, praksa pa je željna študentov z izkušnjami. Pravijo, da se najpomembnejše učenje dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne v učilnicah. Prav zato prenašamo izzive iz prakse – ko se marsikdo spopada z napačnimi podatki, ponaredki, težavami pri sledljivostipa tudi nepotrebnih stroških logistike zaradi neoptimizirane preskrbovalne verige – v učilnice. Mladi bodo že tekom študija osvojili tovrstna znanja in imeli možnost pridobitve mednarodnega certifikata. Tako bomo dosegli, da bodo bolj zaposljivi tako doma kot povsod po svetu. Govorili bomo namreč skupen – globalni jezik poslovanja.”
“Da bi se mlajše generacije že v času šolanja srečale z resničnimi poslovnimi izzivi in da bi razumele vse večje količine podatkov v sedanjem digitalnem obdobju, smo v GS1 Slovenija usmerili svojo pozornost tudi v izobraževalno sfero. Zavedamo se namreč, da bodo morali diplomanti, ko zaključijo formalno izobraževanje, s pridobljenim znanjem in kompetencami konkurirati na vse bolj zahtevnem trgu dela. Uspešno povezovanje gospodarske in izobraževalne sfere, še posebej v luči standardov GS1, je še posebej pomembno. S standardi že desetletja povezujemo vse deležnike preskrbovalnih verig, skrbimo za prave in zanesljive podatke, s čimer zagotavljamo sledljivost in učinkovitost celotne preskrbovalne verige.”
“Pomen povezovanja visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti in gospodarstva v trikotnik znanja je vlada pripoznala že s sprejetjem Nacionalnega programa visokega šolstva ter Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, zato ga veseli, ko vidi konkretne primere dobre prakse, ki gradijo poslovanje na temelju povezovanja z visokošolskimi institucijami, kot je primer tokratnega podpisa pisma o nameri. Zagotavljanje kakovostnih kadrov za potrebe slovenskega gospodarstva je pomembno vprašanje slovenskega visokošolskega prostora.”
“GS1 Slovenije se je pred leti odločila, da sistematično pristopi k vzpostavitvi pogojev za sodelovanje z izobraževalno sfero. Naloga ni bila enostavna, cilj pa je bila vzpostavitev dolgoročnih sistemskih pogojev za prenos znanja in vsebin, ki je povezano z upravljanjem globalnih preskrbovalnih verig, uporabo standardov in rešitev GS1, v izobraževalno sfero. Počasi je načrt pričel postajati realnost. Dobre izkušnje s srednješolskim izobraževanjem in dobri rezultati sodelovanja so nas spodbudili, da le-tega razširimo tudi na področje terciarnega izobraževanja. Prepričan sem, da so za zagotavljanje konkurenčnosti in stabilnosti gospodarstva potrebni usposobljeni kadri, ki pa se lahko usposobijo le v okoljih, kjer je sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom na visoki ravni.”