Rezultati raziskave o uporabi SSCC v Sloveniji

 

Uporaba standarda GS1 SSCC

Uporaba SSCC

Dobra polovica (53 %) anketiranih podjetij je odgovorilo, da palete označuje s SSCC kodo, med tem ko je še vedno 43 % takšnih, ki palet (še) ne označuje po standardu GS1.

 

 

Delež palet označenih s kodo SSCC

Podjetja, ki palete označujejo s SSCC kodo, le-teh je 186, smo spraševali tudi po deležu tako označenih palet. Dobrih 36 % podjetij ima označevanje palet s kodo SSCC dobro pokrito, saj je delež označenih palet s standardom GS1 SSCC višji od 75 %. Dobrih 16 % anketirancev ima označenih palet nekje med 50 in 74 %, med tem ko dobrih 30 % še ni doseglo polovice označenih palet s kodo SSCC.

Uporaba SSCC_delez

 

 

Uporaba standarda GS1 SSCC glede na število palet

Uporaba SSCC glede na št. palet

Podjetja, ki na mesec upravljajo z več kot 10.000 paletami, le teh je bilo v raziskavo vključenih 19, za identifikacijo palet v skoraj 100 % uporabljajo SSCC. Delež uporabnikov SSCC je visok (nekaj manj kot 80 %) tudi pri podjetjih, ki na mesec upravljajo z več kot 1.000 paletami.

 

 

Uporaba standarda GS1 SSCC glede na velikost podjetja

Glede na velikost podjetja, je večji delež uporabnikov standarda GS1 SSCC opazen pri velikih enotah, med katerimi je delež uporabnikov standarda SSCC 70 %. Tako pri srednjih kot majhnih enotah, je ta delež približno 50 %, med tem ko je pri mikro enotah in podjetjih za katere nimamo podatka o velikosti, ta delež nekje 40 %.

Uporaba SSCC glede na velikost

 

 

Uporaba standarda GS1 SSCC v proizvodnih podjetjih

Uporaba SSCC

V raziskavo je bilo vključenih 162 proizvodnih podjetij. Gledano v deležih, je med proizvajalci živil prisotna večja razširjenost uporabe SSCC, in sicer od 53 podjetij jih SSCC uporablja kar 73,58 %. Med proizvajalci neživil pa je od skupno 109 podjetij uporaba SSCC prisotna v 48,62 % podjetji.

 

 

Uporaba standarda GS1 SSCC v trgovskih podjetjih

V raziskavo je bilo vključenih tudi 144 trgovskih podjetij, med katerimi je kar 115 trgovcev z živili. Gledano po deležih, je med trgovci živil uporaba SSCC prisotna v dobrih 40 %. Pri trgovcih z neživil pa je ta odstotek precej višjih, slabih 70 %.

Trgovska podjetja smo pogledali tudi po vrsti trgovinske dejavnosti po SKD. Največ uporabnikov kode SSCC je med trgovci na debelo, kar je popolnoma razumljivo, saj v praksi le-ti operirajo z večjim številom logističnih enot. 

Uporaba SSCC pri trgovcih
 
Uporaba SSCC pri trgovcih po dejavnosti